Nieuws uit de parochie

OVERLIJDEN GASTON VAN ESCH – KAPELLEN
do 02 mei '19

Zonsondergang

Op 30 april ’19 overleed Gaston Van Esch. We nemen gelovig afscheid van hem op woensdag 8 mei ’19 om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/30-04-2019/gaston-van-esch

VERKIEZINGEN – ZONDAG 19 MEI 2019
wo 01 mei '19

StemmenDe Belgische bisschoppen: “Over enkele weken vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. Op elk beslissingsniveau zijn de uitdagingen immens. Meer dan ooit hebben we nood aan politici die dichtbij de burger staan ​​en zich inzetten voor het algemeen belang. Laten we dankbaar zijn voor de vrouwen en mannen die bereid zijn hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen voor de anderen, door het uitoefenen van een publiek mandaat of door andere vormen van inzet in de samenleving.
Ook de christenen kunnen niet op afstand toekijken. Ze nemen actief deel aan het leven in de samenleving en kunnen niet anders dan zich interesseren voor de politiek. Door hun stem uit te brengen, dragen ze bij aan het herstel van een vertrouwensrelatie met de verkozenen.

Meer op https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/bisschoppen-over-verkiezingen-de-uitdagingen-zijn-groot

SCHOOL BUNSBEEK WIL KATHOLIEKE SCHOOL BLIJVEN
wo 01 mei '19

F4275g11In tegenstelling tot wat in krantenartikels van vrijdag 29 maart 2019 gesteld werd, laat het katholieke onderwijsnet VBS De Duizendpoot vzw niet aan haar lot over. We blijven al het nodige doen om leerlingen, ouders, personeel en directie te geven wat ze van een katholieke school mogen verwachten: kwaliteitsvol onderwijs in een veilige schoolomgeving.

Op vrijdag 5 april 2019 hadden dhr. Chris Smits, secretaris-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ikzelf, Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde van het vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel, een constructief gesprek met mevr. Karin Genoe, de voorzitter, en mevr. Ann Sinap, lid van het schoolbestuur.
We hadden om dit gesprek verzocht uit bekommernis voor de leerlingen, hun ouders, de personeelsleden en hun directie van school De Duizendpoot.

We noteerden dat het huidige schoolbestuur voor zichzelf heeft bepaald om de fakkel van het bestuur van de school helemaal door te geven aan een ander bestuur tegen 1 september 2019. Ook noteerden we de voorkeursoptie om in het katholieke net te blijven.

Het katholieke onderwijsnet garandeert de samenstelling van een nieuw schoolbestuur tegen het einde van het schooljaar en de voortzetting in de inbedding in scholengemeenschap Tumuli. Ik heb voorzitter Genoe van het afscheidnemend bestuur gecontacteerd voor een afspraak, zodat de overgang naar het nieuwe bestuur zo vlot mogelijk geregeld kan worden en de continuïteit gewaarborgd blijft naar de leerlingen en de ouders toe, het statuut van het personeel, het pedagogisch project, de vorming volgens het ZILL-leerplan,…

Voortbouwend op het goede dat het huidige bestuur allemaal heeft gedaan, kan de verzekering gegeven worden dat de huidige en toekomstige generaties van Glabbeek kunnen blijven genieten van kwaliteitsvol onderwijs in een katholieke school.

Jürgen Mettepenningen
Bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel

OVERLIJDEN AGNES LAMBER – KAPELLEN
di 30 april '19

Zonsondergang

Op 28 april ’19 overleed Agnes Lamber. We nemen gelovig afscheid van haar op donderdag 2 mei ’19 om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/28-04-2019/agnes-lamber

HUWELIJK WEVER: ELLEN & SHANE
ma 29 april '19

WEV huwelijkZaterdagnamiddag 27 april ’19 gaven Ellen Tits (Bunsbeek) & Shane Vermeersch het ja-woord in de Sint-Antoniuskerk van Wever.

Proficiat vanwege onze christelijke parochiegemeenschap en héél veel geluk in jullie huwelijksleven!

Goede God, wij danken U voor Shane & Ellen,
die nu als man en vrouw hun levensweg verdergaan.
Help ze hun schip recht door zee te sturen,
zodat zij de moeilijkheden veilig doorkomen
en weten te genieten van de vreugde en het geluk
die zij vinden bij elkaar en bij de anderen.
Amen.

Hoezo, verrezen?
ma 29 april '19

Zondag 28 april 2019, Beloken Pasen (jaar C)

Vorige maandag bracht de zender Q2 de film “Risen”. Het is het relaas van de zoektocht naar het lichaam van Jezus op bevel van keizer Tiberius.
“Want” -zo stond in de programmaboekjes- “de Romeinen deden er alles aan om dat lichaam te vinden, omdat de Verrijzenis zo cruciaal is dat het hele geloof van de christenen er mee valt of staat”. En dat is natuurlijk ook zo.
Voor christenen is de Verrijzenis van Christus niet alleen het centrale gegeven in hun geloof, het paasgebeuren vormt zelfs het middelpunt van de menselijke geschiedenis, die van dan af -zo geloven zij- een andere wending heeft genomen.

Ontmoetingen
Maar het lichaam van Jezus, het “stoffelijk overschot” van de gekruisigde, begraven, weggehaald, verstopt of teruggevonden heeft daar weinig mee te maken. Bij verrijzenis denken wij spontaan aan een spectaculair, Hollywoodachtig gebeuren met heel veel licht en geluid en aan de ontzetting van de bewakers die angstig wegkruipen. Maar onze bijna exclusieve aandacht voor dit opstandingsgebeuren zelf, zou de apostelen en de eerste christelijke leraren heel erg verbaasd hebben. Als zij beweerden dat zij de opstanding hadden “meegemaakt” dan beweerden zij niet dit te hebben gezien of meegemaakt.
Wat zij beweerden was dat zij, in de weken die volgden op de kruisiging, op een gegeven moment Jezus hebben ontmoet. En die ontmoetingen verliepen voor iedereen anders. Maar ze drukten wel een onuitwisbare stempel op hun leven. En elk van hen was er diep van overtuigd dat de Jezus die ze hadden zien sterven aan het kruis, verrezen is en leeft. En elk van hen stierf liever de marteldood dan het getuigenis van die verrijzenis af te zweren.

Bestaanswijze
Waarom is het niet-belangrijk zijn van Jezus’ lichaam zo belangrijk?
Omdat het bij de verrijzenis om iets totaal anders gaat dan bij de opwekking van Lazarus. Bij Lazarus ging het om een ontzield lichaam dat terug tot leven kwam. Om later weer te sterven. Bij de verrijzenis van Jezus is daar geen sprake van. De verrezen Heer laat zich kennen in een heel nieuwe bestaanswijze.
Vandaar ook dat de leerlingen Hem in de regel niet onmiddellijk herkennen. Het duurt altijd een beetje voordat een eerste aarzelend vermoeden aanzwelt tot het bijna extatische besef: het is de Heer!
Er is nog iets opvallends: de joden in Jezus’ tijd geloofden in een vaag soort voortbestaan, een schimmenbestaan eigenlijk, na de dood.
En daarom wordt ons in de verrijzenisverhalen ook duidelijk gemaakt dat het hier niet gaat om een geestverschijning: een spook legt geen houtskoolvuurtje aan en eet geen vis, zoals de Verrezene dat doet.

De Heer
Het gaat dus wel degelijk om de gekruisigde Jezus—Hij toont zijn wonden—en Hij is ook niet zonder een zekere lichamelijkheid. Denk aan de geheimzinnige woorden: “Houdt mij niet vast”. De Verrijzenis gaat dus ook niet om een soort omgekeerde Menswording: de mens Jezus die terug God wordt. Neen. Bij de Verrijzenis gaat het om de Mens Jezus die door God is opgewekt tot een heel nieuwe bestaanswijze. Van dan af is Hij: de Heer. Waarom is Hij de Heer?
Omdat God zich in Hem heeft laten kennen en wij—buiten Hem om—niets over God kunnen zeggen. Gewoon niets.
Ons verstand en onze wetenschap kunnen nooit doordringen in het Mysterie dat God is. Wanneer God echter Jezus heeft laten verrijzen, kan dat alleen maar geïnterpreteerd worden als een soort “goedkeuring” van Jezus’ woorden en daden. (En ik schrik een beetje van de bijna banale bewoordingen die ik moet gebruiken, maar ik denk dat het zo is). Wij kunnen God zelf nooit vatten, op geen enkele manier. Maar wanneer wij zeggen dat wij geloven in Jezus, dan zeggen wij dat wij er op vertrouwen dat Jezus een icoon, een “vertaling” is van God, een vertaling die wij wél kunnen begrijpen.

Twijfelen
Iets anders nu.
Als je gelooft, mag je dan niet kritisch zijn, niet twijfelen?
Natuurlijk wel, maar je moet ook zorgen dat je er geen permanente houding, geen spelletje van maakt. Een alibi om niet te hoeven leven naar dat geloof. Geloven heeft nu eenmaal gevolgen, voor je manier van leven, voor je gedrag en je moraliteit. En het kan bijzonder handig zijn om, telkens als het doen of laten van iets je moeilijk valt, geloofstwijfels in te roepen. “Dan moet je er toch nog eens goed over nadenken”, zeg je dan. Dat is zoals “morgen ga ik op dieet”, vaak alleen maar dient om vandaag nog eens goed te kunnen schransen. En datzelfde spelletje kan je spelen met “geloofstwijfels”. Maar eens dat je iets voor waar aanneemt, op grond van kritisch verstandelijk onderzoek, dan moet je je daar ook aan houden, totdat er een grondige reden opduikt om de zaak opnieuw te overwegen. Wat je eens rationeel voor waar hebt aangenomen, mag je ook niet voortdurend door je emoties of zelfs door een slechte spijsvertering in vraag laten stellen.
“Eeuwig-zoekend” zijn is vaak niet anders dan de onwil en de angst om je te binden. Het heeft iets van vlinderen, iets playboyachtig.
Daarom ook is geloof, tot onze verwondering misschien, ook één van de 7 deugden. . .

PAASVIERING KAPELLEN
ma 29 april '19

Zondag 21 april werd Pasen gevierd, het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood; op de derde dag na zijn kruisiging. In een goed gevulde O.-L.-Vr. Geboortekerk te Kapellen vierden de gelovigen Pasen. Priester Luc ging voor in de viering. De misdienaars, lectoren, parochiale medewerkers en zangkoor vervulden hun taken om er een sfeervolle viering van de maken. Micheline zorgde voor het prachtig bloemstuk op het altaar en aan de paaskaars.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd om naar de paaseierenraap te komen in de tuin van de pastorie. De kleintjes raapten eitjes naar hartenlust en voor de grote mensen was er een drankje voorzien. Alle eitjes werden op het eind verdeeld zodat iedereen met een gevuld korfje naar huis kon.

EUCHARISTIEVIERING WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
za 27 april '19

DSCF0731.JPGVan harte welkom om op maandag 29 april ’19 om 14 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat). Ook u, als niet-bewoner en niet-familielid, bent welkom om mee te vieren met de bewoners en priester Luc.

HEILIGE PAASWAKE
vr 26 april '19

Op Stille Zaterdag, 20 april 2019, vond in onze zondagskerk de plechtige Paaswake plaats. Deze bijzondere viering is dé belangrijkste viering van Pasen, het grootste kerkelijk feest van het jaar.
De Paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde.
Vanuit een donkere kerk, na Goede Vrijdag, werd het vuur ontstoken. Vuur en licht als teken van een nieuwe start, van opnieuw mogen beginnen, een nieuwe start voor ons allemaal. Licht als symbool voor de verrezen Christus: het licht op onze levensweg.
Dit licht werd vervolgens doorgegeven aan elkaar, teken van de verspreiding van ons geloof, van het evangelie, de Blijde Boodschap.

De Paaskaarsen die dit licht in onze verschillende parochiekerken zullen laten schijnen werden gezegend.
Ook het doopwater werd gezegend. Het water waarmee kindjes in onze verschillende kerken het komende jaar zullen gedoopt worden en gelovigen besprenkeld.

De aanwezige gelovigen spraken opnieuw hun doopbeloften uit.

En… niet te vergeten, tijdens het plechtige Gloria keerden de klokken weer uit Rome, een hele opluchting voor de jongsten onder ons. Na de viering waren er dan ook lekkere paaseitjes.

Zalig Pasen!

PASTOOR VAN SCHERPENHEUVEL NIEUWE (REGIO-)DEKEN TIENEN
vr 26 april '19

dekenLuc Van Hilst (52 jaar), pastoor van Scherpenheuvel, wordt onze nieuwe regiodeken. Hij zal worden bijgestaan door de nieuwe regioploeg.

Succes aan pastoor Van Hilst voor zijn nieuwe opdracht vanaf 1 september!
Dank aan deken Joris Hardiquest voor zijn jarenlange inzet als deken (t.e.m. 31/08)!

Meer info: https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/artikel/bekendmaking-pastorale-regioploegen

Pagina's