Nieuws uit de parochie

VERZOENINGSVIERING
do 25 april '19

De komende dagen verschijnen de fotoverslagen van de vieringen in de Goede Week en Pasen. Vandaag een eerste verslag van de…

VERZOENINGSVIERING

Woensdag 17 april kwamen de gelovigen samen voor de verzoeningsviering in de zondagskerk te Kapellen. Een stemmige viering in aanloop naar Pasen. Samen bewust worden van wat er misloopt, mede ook door onze eigen fouten en onverschilligheid. Het maakt deel uit van de Veertigdagentijd.
Gert ging voor in de viering, bijgestaan door Agnes en misdienaar Timo; Chris zorgde voor de muzikale omlijsting.
Iedereen werd uitgenodigd om een kaarsje aan te steken en het te plaatsen bij het icoon.
Mooie teksten werden voorgelezen en … momenten van stilte.
Deze viering sluit aan bij een heel oude traditie uit de eerste eeuwen van het Christendom. Toen kwamen de mensen bewust samen voor Pasen om zich tot God te bekeren en om aan mekaar vergeving te vragen.

BURGERS BEZORGD OM POLITIEKE ONTWIKKELINGEN ROND RELIGIE IN ONS LAND
di 23 april '19

Een aantal burgers maakt zich zorgen over de relatie tussen de overheid en de religies/levensbeschouwingen in ons land. De staat erkent bepaalde erediensten en niet-confessionele organisaties. Die erkenning gaat gepaard met bijvoorbeeld de financiering van de wedden van de bedienaren van de eredienst en het waarborgen van het recht op religieuze of morele opvoeding in de scholen. Het onderwijs mag vrij georganiseerd worden.

De welwillende opstelling van de Belgische staat maakt het mogelijk dat het fundamentele mensenrecht van godsdienstvrijheid in ons land actief beleefd kan worden. Voor bepaalde groepen volstaat dat blijkbaar niet langer en daarin schuilt een groot gevaar. Die groepen hebben zich namelijk tot doel gesteld het begrip “laïciteit” in de grondwet op te nemen. Sinds 2000 werden reeds verschillende wetsvoorstellen ingediend om de Grondwet in die richting te herzien. Andere wetsvoorstellen hadden tot doel de financiering van de erediensten af te schaffen en het godsdienstonderwijs binnen de lesuren te verbannen. In de voorbije maanden werden opnieuw wetsvoorstellen in die zin ingediend.

Laïciteit impliceert dat het religieuze of levensbeschouwelijke uit het publiek domein, uit de res publica, verbannen wordt. Dat brengt de democratie zelf in gevaar. In een democratie trekt de overheid niet één religie of levensbeschouwing voor, maar garandeert zij dat diverse meningen aan bod kunnen komen. De overheid beschikt tevens over voldoende middelen om stromingen die met die diversiteit niet om kunnen gaan te penaliseren.

In Europa en de andere Westerse landen zijn tussen Kerk en Staat evenwichten tot stand gekomen die het resultaat zijn van een duizendjarig proces van spanning en compromis. Uit dat eeuwenlange zoeken naar evenwicht zijn samenlevingen ontstaan met hun concepten van fundamentele vrijheden, maatschappelijke ordening en constitutionele rechtsorde. Er is geen enkele behoefte om de neutraliteit die de Belgische Staat momenteel aan de dag legt ten aanzien van de diverse erkende religies en levensbeschouwingen en de evenwichten die er uit voortvloeien te verstoren. Wij leven in een democratisch, verdraagzaam land, met grondwetsprincipes die richtinggevend zijn en wetten die orde, recht en niet-discriminatie garanderen. Waarom dat op de helling zetten?

Lees de volledig “open brief”…
https://www.logia.be/algemeen/open-brief-aan-de-volksvertegenwoordigers-bezorgdheden-rond-het-laiciteitsdebat-in-belgie

Pasen
di 23 april '19

Zondag 21 april 2019, Pasen (jaar C)

Religie is zo oud als de mensheid zelf.
Het was er vanaf het allereerste begin. Al in de prehistorische schilderingen in de grotten van Lascaux zie je hoe religie een poging is om een zin te geven aan het bestaan. In het aangezicht van de aanhoudende pijn en onrechtvaardigheid van dat bestaan. Het is zoeken naar een diepere eenheid en samenhang achter een schijnbaar zinloze werkelijkheid, waarin elk leven blijkbaar afhankelijk is van het vernietigen van ander leven. Religie is dus niet iets dat werd toegevoegd aan onze menselijke conditie, niet iets dat ons werd opgedrongen en aangepraat. Integendeel. Het verlangen naar transcendentie, naar het overstijgen van onszelf en van de vaak gruwelijke werkelijkheid, is misschien wel de meest karakteristieke eigenschap van de mens. En als de religieuze riten ons niet meer aanspreken, dan zoeken we het in muziek en dans, in sport en zelfs in drugs. Vaak gaat het dan om een vlucht, om een compensatie voor een bestaan dat als zinloos en pijnlijk ervaren wordt. En ook bepaalde vormen van godsdienstigheid zijn duidelijk een vlucht. Maar goed begrepen en op de juiste manier toegepast, brengen alle grote religies echte bevrijding. Precies omdat zij ons bewustmaken van het bestaan van die diepere zin en eenheid.

Een klank
Religie is, naar het woord van Karen Armstrong, dé hedendaagse specialiste, “een praktische discipline, die ons leert nieuwe vermogens te ontdekken van onze geest en van ons hart”. En zowel christenen als brahmanen, Griekse filosofen en Chinese wijzen komen, onafhankelijk van elkaar, tot het bestaan van die diepere zin en eenheid achter de verwarrende, zichtbare werkelijkheid zoals wij die dagdagelijks ervaren. Sommigen noemen die diepere werkelijkheid God, anderen noemen ze anders. Maar allen hebben ze het over die Diepere Eenheid, die ons inspireert om die eenheid ook zelf te beleven. Om tegen onze oppervlakkige driften in, te streven naar eenheid en vrede met andere mensen en elke andere vorm van leven te respecteren. Om rechtvaardigheid en mededogen na te streven.

Harmonie
Het christelijk geloof gaat daarin misschien het verst. Voor het christendom is God liefde. En dus kan een zinvol leven alleen maar een leven zijn van strijd tegen alles wat tegen het leven en de liefde ingaat en het bestaan verduistert.
Strijd tegen alles wat mensen vervreemdt, gevangenhoudt en onderdrukt.
En is een leven van alleen maar bekommerd zijn om je eigen pleziertjes, zinloos en waardeloos. Het is natuurlijk een geloof. En geloof kan je evenmin bewijzen als ongeloof. Maar je kan de waarheid van dat geloof wel op het spoor komen door het te doen, door het te beleven. Het is pas als je probeert van je te geven aan anderen, dat je ervaart dat dit het meest zinvolle is dat je ooit gedaan hebt. En dat je er zelf ook gelukkig van wordt. Precies omdat wat je dan doet in harmonie is met je diepste kern, met wat je ten diepste zelf wil. Met de Geest van God die diep in jou aanwezig is.

Hedonisme
Het is jammer dat in onze huidige samenleving mensen al bijna van in de wieg geleid worden in precies de tegenovergestelde richting. Opvoeding, media en reclame duwen ons voortdurend in de richting van individualisme en hedonisme. Ze zeggen ons dat echt leven, zorgen voor jezelf is en genieten van zoveel mogelijk dingen. Die houding wordt momenteel op de meest vanzelfsprekende manier doorgegeven van de ene generatie op de andere. Ze is het nieuwe “normaal” geworden. Ze wordt nauwelijks nog in twijfel getrokken. Wij mogen het kritische en alternatieve karakter van het geloof in deze kwestie niet wegmoffelen. Wij mogen niet toegeven aan de druk naar levensbeschouwelijke eenheidsworst. Wij moeten onze eigenheid bewaren en openlijk blijven zeggen waar het voor ons op staat.

Keuze maken
Als wij terug jongeren willen evangeliseren – en wij zullen daar werk moeten van maken, willen wij hier in West-Europa niet helemaal verdwijnen – dan moeten wij dat doen met open vizier. Hen niet willen lokken met Tomorrowland-achtige toestanden. Of met een avondje religieuze clips, met misschien nog een jointje achteraf. Wij moeten van het begin af aan duidelijk zeggen dat je een fundamentele keuze moet maken. Dat je als christen ervan uitgaat dat alleen maar voor jezelf leven, waardeloos is. En dat, als je zo leeft, je dat ook zelf als eerste zal ervaren. En dat alleen een gegeven leven, een leven van inzet voor anderen, zin en betekenis geeft aan je bestaan. Klinkt dat niet een beetje saai, zeker voor jongeren? Dat klinkt afschuwelijk saai. Maar wie er durft op ingaan, die merkt dat het gewoon zo is. Die verlaat het land van zoeken naar genietingen als doel op zich. Om te ontdekken dat zorg dragen voor anderen, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je ouders, en zelfs voor wildvreemde mensen, je eigen leven zin geeft. En je dus ook gelukkig maakt.

Bevestiging
En, gaande-de-weg ontdek je iets wat nog belangrijker is dan zingevend en gelukkig-makend: je ontdekt dat het wáár is. Dat die diepere eenheid waar geloof het over heeft er wel degelijk is. Dat God echt bestaat.
En dat Hij met je meegaat en op een heel geheimvolle manier van je houdt als van de appel van zijn oog.

VORMSELVIERINGEN 2019
ma 22 april '19

UitnodigingKinderen uit Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever, Zuurbemde en daarbuiten…

ZALIG PASEN!
ma 22 april '19

DSC_0071 (Middel)

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
doordrenkt met ’t zilte nat
van zoveel tranen in de nacht.

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf aan lijf gevecht
in ’t groot, in ’t klein.
De sterkste overwint,
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht.

Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.
Verraden,
verkocht voor dertig zilverlingen,
en op de bergtop aan iedereen getoond
om te bewijzen
dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om, sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.

Pasen is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen – knipperend in het morgenlicht –
getuigen dat Hij in jou verrezen is.

DE PAASWAKE… DAAR MOET JE BIJ ZIJN!
vr 19 april '19

F4275m16.jpgPasen nadert snel en op zondag 21 april vieren we het hoogfeest. Wat minder geweten is: op zaterdag 20 april om 18 uur heeft in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen de belangrijkste kerkelijke viering van het jaar plaats: de Paaswake.

Graag nodigen we u en uw familie van harte uit om met ons deel te nemen aan deze wake.

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!
do 18 april '19

klokkenVandaag, Witte Donderdag, vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome, om zondag terug te keren met paaseieren. Tijdens het “Gloria” (omstreeks 18.15 uur) van de eucharistieviering van 18 uur in Kapellen worden onze klokken nog éénmaal geluid en dan zal er tot Pasen, in de Glabbeekse parochies én in de rest van de wereld, geen kerkklok meer te horen zijn.

Wist je dat?
Katholieken zijn tussen Witte Donderdag en Pasen (gedurende de twee dagen ertussen, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, dus) eigenlijk in de rouw: we herdenken op deze dagen dat Jezus aan het kruis is gestorven en daarna werd begraven. Niet alleen de stille klokken zijn uitzonderlijk in deze periode. Er zal ook nergens eucharistie (mis) gevierd worden, er zijn geen huwelijken of doopsels en er is zo weinig mogelijk versiering in de kerk. Ook de kaarsen en de godslamp die in de kerk branden, worden gedoofd om de afwezigheid van Jezus te symboliseren.

Deze sfeer draait dan helemaal om met Pasen, de dag waarop Jezus verrezen is. Jezus leeft weer! Alle versiering wordt terug bovengehaald, de mis wordt uitbundig gevierd, … Ook de klokken zijn er opnieuw, mét paaseieren. Deze eieren staan symbool voor de verrijzenis van Jezus: in een ei zit nieuw leven, net zoals Jezus opnieuw leeft.

WITTE DONDERDAG: VOOR ONZE PRIESTERS
wo 17 april '19

WitteDonderdagWitte Donderdag (18/04), willen we onze priesters speciaal in de bloemetjes zetten, in het bijzonder onze pastoor, priester Luc Thiry.
Een teken van dankbaarheid (bvb. een kaartje, een briefje, een mailtje naar secretariaat@kerkglabbeek.be) geven zal hen deugd doen.
We zijn ze intens dankbaar, want ze zijn onmisbaar in onze gemeenschap.
We verwachten soms te veel van hen en vergeten dat ook zij mensen zijn.
Zegen, Heer, overvloedig uw priesters.

PALMZONDAG
wo 17 april '19

Zondag 14 april 2019 werd Palmzondag gevierd in de zondagskerk te Kapellen. Palmzondag is het begin van de Goede Week en de laatste vastenzondag voor Pasen.
Priester Luc ging voor in de viering, bijgestaan door de misdienaars en lectoren. Het zangkoor zorgde zoals steeds voor de muzikale opluistering.
Traditiegetrouw werd palm gewijd. Zo’n gewijd takje wordt bij vele gezinnen achter een kruisje gestoken of gelegd op een plaats dat ons dierbaar is. Het geeft ons kracht omdat we weten dat Jezus de dood niet uit de weg ging om trouw te blijven aan zijn levenskeuze: de wil van zijn Vader volbrengen en zo de wereld zijn liefdevolle boodschap brengen: hou van elkaar, wees dienstbaar!

Het was tevens ook de 2de collecte voor Broederlijk Delen ten voordele van de kleine boeren in Guatemala. Missiezuster Marleen Renders (Zusters van de Jacht, Heverlee) was aanwezig en werkt al 33 jaar in Guatemala. Ten voordele van haar organisatie van volwassenonderwijs werden zelfgemaakte gadgets verkocht achteraan in de kerk. Veel dank aan allen dit goede doel hebben gesteund.

SAMANA KAPELLEN BLAAST 40 KAARSJES UIT!
di 16 april '19

F4275k16Samana (het voormalige Ziekenzorg) Kapellen viert op zaterdag 27 april 2019 in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen haar veertigjarig bestaan met een eucharistieviering om 10 uur.
In deze dankviering gedenken zij alle leden die hun reeds ontvallen zijn en vragen in gebed om nog vele jaren als vereniging te kunnen blijven bestaan.
Nadien is er in het parochiecentrum een receptie voor genodigden.
De zieken, vaste medewerk(st)ers en vrijwilligers doen daarna verder met een groot feest…

Samanavrijwilligers zijn mensen met een groot hart, die het de moeite waard vinden om tijd te maken voor elkaar. We zijn dan ook heel blij met deze vrijwilligers die interesse tonen voor de noden van langdurige zieken en zorgbehoevende ouderen. Maar ze geven ook steun aan mantelzorgers. Om een goede werking te blijven garanderen organiseert Samana verschillende activiteiten, zoals ontmoetingsdagen, informatieve bijeenkomsten en uitstappen. Alles op maat van de doelgroep, zodat het voor iedereen haalbaar is.

In 1979 is Ziekenzorg Kapellen door pastoor Berben met de hulp van Louis Degeest opgericht. De pioniers van toen tot op heden zijn Simonne Beelen, Armand Costermans en Sonia Devos. Omringd door een fantastische groep mensen (sommigen ook al héél lang en anderen meer recent) blijven zij zich met hart en ziel inzetten voor de zieken.

Alle activiteiten van Ziekenzorg worden dus reeds 40 jaar lang uitsluitend gedragen door vrijwilligers. Maar hier wringt volgens Samana ook het schoentje. Het engageren van nieuwe vrijwilligers wordt moeilijker. Nochtans geeft het regelmatig bezoeken van zieken enorm veel voldoening en dankbaarheid.

Wanneer u nog aan het piekeren bent over de nieuwe naam Samana: dat is een samentrekking van “samen” en “mana”, wat kracht betekent. In gewone taal dus: samen krachtig of samen sterk. De vlag die de lading van de sociaal bewogen vereniging dekt dus.

Spreekt het u aan om deel uit te maken van de ploeg vrijwilligers of kent u iemand in uw omgeving of vriendenkring die een huisbezoek op prijs zou stellen, dan kunt u terecht bij Arlette Laermans op 0497/99.42.69.

Pagina's